Positions Staff info boost 1 boost 2 boost 3
MF Ssunda Wu Chen ส่งไกล โหม่งบอล
จบสกอร์
ประกบตัว
อ่านเกม
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Brian Lucas เข้าปะทะ โหม่งบอล
จบสกอร์
ประกบตัว
อ่านเกม
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Johnny Lam ควบคุมบอล โหม่งบอล
จบสกอร์
ประกบตัว
อ่านเกม
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Higashi Kenichi ยิงไกล โหม่งบอล
จบสกอร์
ประกบตัว
อ่านเกม
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Tracy Nash ดุดัน โหม่งบอล
จบสกอร์
ประกบตัว
อ่านเกม
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF isabelle Copola ฟรีคิก โหม่งบอล
จบสกอร์
ประกบตัว
อ่านเกม
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Katie Paul ส่งไกล พลังการยิง
เปิดบอล
เข้าสกัด
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Andrew Roman เข้าปะทะ พลังการยิง
เปิดบอล
เข้าสกัด
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Bryant Johnson Jr ควบคุมบอล พลังการยิง
เปิดบอล
เข้าสกัด
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Francisco J. Roger ยิงไกล พลังการยิง
เปิดบอล
เข้าสกัด
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Lionel Cruelo ดุดัน พลังการยิง
เปิดบอล
เข้าสกัด
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Earl park ฟรีคิก พลังการยิง
เปิดบอล
เข้าสกัด
เลี้ยงบอล
ส่งสั้น
แข็งแกร่ง
ความเร็ว
ปฏิกิริยา
สปีดต้น
ยืนตำแหน่ง
MF Training Staff